De vrijmetselaars methode VII – Het complot-systeem waarin we leven, 1

Deel I van een serie van een vertaling van een website van een Italiaanse advocaat.

DE VRIJMETSELAARS METHODE VAN MOORDEN VII – HET COMPLOT-SYSTEEM WAARIN WE LEVEN
(complotdenkers vs anti-complotdenkers I)

http://paolofranceschetti.blogspot.com/2009/05/complottismo-e-sistema-in-cui-viviamo.html

1 Het systeem waarin we leven en de pilaren waarop het rust. 2 De corruptie. 3 Het onderwijs. 4 Het belastingsysteem. 5 Justitie. 6 De wetenschap en de medische industrie. 7 De literatuur en de media. 8 Conclusie.

(stuk overgeslagen)

2 DE CORRUPTIE

Het systeem vereist corrupte op elk gebied. Het is alleen maar omdat het voor iedereen zichtbaar gebeurt, dat er geen politieke wil is om te strijden tegen de corruptie, dwz omdat iedereen er zich kennelijk bij neerlegt. Want niet alleen worden de straffen voor corruptie (en andere soortgelijke misdrijven zoals ambstmisbruik) steeds lager en worden ze steeds vaker verjaard verklaard, maar die corruptie is de laatste decennia sterk toegenomen, zelfs dusdanig dat we vandaag de paradoxale situatie zien waarin bijna alle politici zich schuldig maken aan allerlei misdrijven die door iedereen schandalig gevonden worden, of het nu gaat om de voorzitter van de ministerrraad of om een onbetekenende wethouder. Er zijn maar weinig mensen die zoals Beppe Grillo wijzen op de absurde contradictie dat we een parlement hebben waarin tientallen politici zetelen die veroordeeld zijn voor verschillende misdrijven. Er was zelfs een politicus die formeel zonder de mogelijkheid tot beroep voor moord veroordeeld was, namelijk D’Elia.

De eerste voorwaarde voor het kunnen functioneren van het systeem is dus de alomtegenwoordige corruptie. Dat is absoluut noodzakelijk om de volgende stappen in het instellen van het systeem te kunnen uitvoeren.

Het garandeert namelijk dat er uitsluitend incompetente ambtenaren worden aangesteld en onnozele politici gekozen worden en verder dat er alleen chanteerbare mensen in bestuurlijke functies terechtkomen.

Met andere woorden: die corruptie staat garant voor het feit dat iedereen binnen de overheid en het bestuur weet dat hij zijn positie alleen te danken heeft aan nepotisme, en daarom zal hij alles doen-hoe illegaal het ook is- vanuit een enkele doelstelling: namelijk zijn baan behouden.
Het feit dat afgevaardigden en ambtenaren niet gekozen worden op grond van hun verdiensten of competentie is uiteraard nadelig voor de kwaliteit van de overheidsdiensten. De methode voor het aanstellen van overheidspersoneel, die gebaseerd is op voorspraak en allerlei vormen van gunsten, heeft tot gevolg dat het volledig afhankelijk is van het zittende regime (of het nu gaat om iemands meerdere, of om de politicus op wiens voorspraak iemand zijn positie heeft verworven).

We zien hier het volgende psychologische mechanisme in werking treden: ik weet als ondergeschikte dat ik mijn positie te danken heb aan de gunsten van mensen die machtiger zijn dan ik. Ik zal dus mijn aanhankelijkheid betuigen aan degene die me mijn positie heeft bezorgd, en tegelijkertijd zal ik meer geneigd zijn om me te laten chanteren en chanteerbaar te zijn, want ik ben niet in staat om op eigen kracht een vergelijkbare functie te bereiken.

In de praktijk komt het feit dat je gedwongen bent om door netwerken van contacten, gunsten en voorspraak een werkplek te bemachtigen, neer op een vernedering en regressie van de persoonlijkheid van het individu, omdat het geheel afhankelijk wordt van het ‘systeem’ dat heel zijn leven bepaald, omdat hij anders zijn baan zou verliezen.

Wat betreft het landsbestuur, is een systeem waarin iedereen corrupt en incompetent is, de garantie voor de onmogelijkheid om de echte problemen waar het land mee te maken heeft op te lossen, want dat landsbestuur kan en mag die problemen niet zien, en dus ook de oplossing ervoor niet.

Om zich te overtuigen van de werkelijkheid van het voorgaande, is het voldoende om eens te kijken naar het nivo van intellectuele ontwikkeling en naar het denkvermogen van de mensen die ons vandaag de dag regeren: ze zijn min of meer gelijk aan die van een kantoorbediende met een minimale culturele ontwikkeling. De kwaliteiten op grond waarvan deze mensen gekozen worden zijn totaal tegengesteld aan de kwaliteiten die iemand nodig heeft om de maatschappij op een redelijke manier te kunnen helpen besturen. Mensen die leiding geven, zouden niet alleen integer moeten zijn, maar ook over een bovengemiddelde intelligentie moeten beschikken en een vorming moeten hebben genoten, ook op cultureel gebied, van het hoogste nivo. Echter, het merendeel van de mensen die in dit land aan de macht zijn, weten niet eens wat de Consob is (de Italiaanse beurstoezichthouder, nvdv), en waarschijnlijk denken ze bij het woord ‘seigneurage’ aan een speciaal soort kaas.

Zo kan het gebeuren dat er bij het ministerie van Justitie ingenieurs de dienst uitmaken, of afgestudeerde filosofen, terwijl er bij het ministerie van volksgezondheid daarentegen rechtsgeleerden werken, en dat ze bovendien elke paar maanden van ministerie wisselen, waardoor een voortdurende carrousel van incompetente lieden gaande blijft, dwz een systeem dat wezenlijk averechts werkt.

Hoe kun je op deze manier een oplossing verwachten voor het probleem dat gevormd wordt door de privatisering van de Italiaanse Bank?

3 HET ONDERWIJS

De bedoeling van het systeem is om het onderwijs nivo zo laag mogelijk te houden. Iedereen heeft lijdzaam toegezien hoe de laatste decennia het onderwijs steeds slecher is gworden in ons land (nvdv: dat is in Nederland precies zo). Aan de universiteiten worden de professoren niet op basis van hun verdiensten aangesteld, maar dmv coöptatie. Op de lagere scholen worden de docenten niet geselecteerd via strenge controle, noch op basis van hun opleiding, noch op hun didactische capaciteiten. De opleidingen en bijscholingen in die secor zijn over het algemeen van erg slechte kwaliteit en bovendien is er geen garantie dat de docenten op dat gebied beter zijn dan hun studenten.

Deze hele stand van zaken is niet voor niets een van de programma punten van de P2 geweest.
Want een laag onderwijsnivo is feitelijk een garantie voor een lagere kans op spirituele volwassenheid bij de bevolking. Ze zorgt voor minder kritische denkvermogens. En ze maakt een persoonlijke ontwikkeling voor elk individu veel moeilijker te verwezenlijken.

De bedoeling is dus dat de scholen niet echt de geestelijke ontwikkeling van de jeugd in de hand werken, en dat de docenten passieve persoonlijkheden zijn die blindelings gehoorzamen aan de eisen van het systeem.

Voor het systeem is het noodzakelijk dat Geschiedenis gedoceerd wordt als een opeenvolging van toevallige gebeurtenissen, of van krankzinnige en spectaculaire voorvallen; de eerste wereldoorlog wordt zo voorgesteld als het gevolg van het feit dat een gek de aartshertog Ferdinand doodschoot; de tweede wereldoorlog was het gevolg van het feit dat Hitler een genie in het Kwaad was en dat de omringende landen niet in de gaten hadden dat hij van plan was een wereldoorlog te ontketenen. Volgens de zelfde logica werd de bom op Hiroshima gegooid om een eind aan de oorlog te maken, etc…

M.a.w. : de waarheid over de verschillende historische gebeurtenissen wordt verhuld, om het algemene project van het ‘systeem’ waarin ze passen, aan het oog te ontrekken.

4 HET BELASTINGSYSTEEM

Het systeem vereist dat het belastingsysteem een systeem van uitbuiting is en dat de regering nooit echt werk zal maken van een verlaging van de belasting. Er is in feite geld genoeg, maar het wordt verkwist door de kosten van openbare werken op te drijven, en door niet bestaande ondernemingen te financieren die met hulp van de Europese Commissie in het leven geroepen worden, door fondsen te creëren die uit zwart geld bestaan, en door milliarden uit te geven aan een ziek systeem van ziektekostenverzekering. Het echte doel van het huidige belanstingstysteem is echter niet om fondsen te verwerven die de rijke elite onder elkaar kan verdelen (ze hebben immers al genoeg geld zonder dat ze de burgers hoeven te beroven van hun nakende centen) maar om de burger in het gareel en in een vernederende positie te houden; het werkelijke doel is dus om de burgers 12 uur per dag te laten werken alleen om te kunnen overleven. Want als hij niet al te veel vrije tijd heeft, zal hij ook geen tijd hebben om na te denken, zich degelijk te laten informeren en voor zijn werkelijke belangen op te komen.
Daarom wordt er een nieuwe economische crisis gecreëerd elke keer dat het nivo van welvaart van de bevolking een bepaald nivo bereikt, omdat de staat dan wegens financiële nood een nieuwe ronde van ‘offers’ van de bevolking kan vragen.

Wat er nooit bij verteld wordt, is dat 99 procent van al ons geld naar de staat gaat, en dat het dus niet belastingverhogingen zullen zijn waardoor de levensomstandigheden van de bevolking verbeterd zullen kunnen worden, noch dat de staat hierdoor over meer fondsen zal kunnen komen te beschikken. Belastingen bestaan namelijk niet uit 40 of 50 procent van het inkomen van de burgers, volgens het systeem van de variabele inkomsten-belasting, want in feite gaat bijna honderd procent van het inkomen ven elke burger naar de belasting.

Als u dat een absurde bewering lijkt, moet u eens de volgende redenering proberen te volgen.

Van iedere 1000 Euro die een burger verdient, gaan er onmiddelijk 300 naar de staat. Hij houdt er dus 700 over om naar keuze te besteden.
Die 700 Euro worden dus gebruikt om goederen mee te kopen, dwz ze gaan naar andere burgers.
Die laatst genoemde burgeres betalen over die 700 Euro op hun beurt 30 procent belasting, dan blijven er dus nog 490 over. Dat bedrag wordt vervolgens besteed om weer andere goederen van andere burgers te kopen, die op hun beurt weer belasting daarover zullen betalen.
Daar komt bij dat op elk product BTW geheven wordt. Dat wil zeggen een belasting die voorafgaat aan alle andere belastingen en daar nog bij gerekend moet worden.

Laten we het voorbeeld nemen van iemand met een vrij beroep (arts, advocaat, notaris etc..) die een factuur uitschrijft.
De staat zegt dat de belasting voor de inkomstengroep waartoe jij behoort, 50 procent bedraagt. Alleen is dat niet waar. Want als ik een factuur van 1000 euro opstel, gaat 50 procent daarvan naar de belasting, maar daarnaast nog 20 procent naar de BTW, waar nog de belasting voor ondernemers (4 of 5 procent) bij komt en de andere loonheffingen (wat in het geval mensen zoals ik die advocaat zijn 10 percent betekent). Dat betekent dus uiteindelijk dat van die 1000 Euro er ongeveer 200 of 300 voor mij overschieten.

Ons worden dus twee aperte leugens verteld over het probleem van de belastingheffing: 1) het is onwaar dat de belasting op ons inkomen 30, 40 of 50 procent zou bedragen. Het werkelijke percentage, dwz als je BTW, locale heffingen en andere heffingen meerekent, bedraagt 70 tot 80 procent, afhankelijk van je inkomensgroep.
2) Voor elk product dat een burger koopt bestaat een hoog BTW bedrag (tot voor enkele jaren was dat bedrag voor sommige producten 40 procent).
In feite is het bedrag van je inkomen dat uiteindelik naar de staat gaat dus veel meer dan tachtig procent, het ligt eigenlijk dicht bij de honderd procent.

Praktisch gezien verdwijnt alles wat we produceren in de zakken van de staat, behalve dat wat we sparen en opzij zetten zonder er gebruik van te maken. Kortom: alleen dat deel van ons geld dat we niet gebruiken gaat niet naar de staat en blijft echt ons eigendom. Al het geld dat in circulatie wordt gebracht, verdwijnt uiteindelijk in de kas van de staat.

Als de staat dus besluit om de belastingen met 2 procent te verhogen, legt ze niet echt beslag op die 2 procent.
Want als een burger twee procent minder verdient, zal hij tegelijk minder goederen gaan kopen, en dat betekent minder inkomsten voor de staat. Wat ze aan de ene kant int, verliest ze aan een andere kant weer.

De conclusie is dat het een enorme leugen is die ons verteld wordt over de noodzaak om de belastingen te verhogen zodat de staat over meer middelen kan beschikken.

Immers, sowieso gaat bijna alles wat je verdient naar de staat. Belastingverhogingen zijn alleen maar bedoeld om de burgers uit te melken zodat het ze nooit lukt om een echt welvarend bestaan te leiden en een reële vorm van welzijn te realiseren.

5 JUSTITIE

Het rechtssysteem werkt inefficiënt. Het OM is overbelast, de gemiddelde tijd die een proces duurt is ergerniswekkend lang, en- behalve een enkele uitzondereing (bijvoorbeeld in het arbeidsrecht en bij de paar écht comptetente strafrechters die we hebben)- heeft de burger geen enkele zekerheid dat er ook werkelijk recht wordt gesproken.

Dat Justitie niet functioneeert blijkt alleen al uit de tientallen bloedige aanslagen die al decennia lang in Italië (en elders) gepleegd worden en waarvoor NIEMAND ooit bestraft is. Dat is al een teken dat er een soort macht bestaat die dermate invloedrijk is dat de rechterlijke macht er altijd en overal op essentiële punten door beheerst wordt, om te voorkomen dat de echte toedracht van bepaalde misdrijven aan het licht komt.

Wat het burgerlijk recht betreft, hoef je maar aan een vriend of familielid te vragen wat zijn ervaringen daarmee zijn wat betreft de resultaten van het proces waar hij of zij bij betrokken is geweest.

Welnu, om de problemen waar onze Justitie mee te kampen heeft efficiënt op te lossen, zouden alleen maar een paar basale maatregelen nodig zijn.

In het strafrecht zou het zo bijvoorbeeld voldoende zijn om op het moment dat een proces wordt aangespannen de verjaring van het vermeende misdrijf op te heffen, om een spectaculaire toename van 50 procent of meer in de hoeveelheid opgeloste zaken te bewerkstelligen.
Wat het burgerlijk recht betreft, daar zou de maatregel de processen voortaan mondeling te voeren en te proberen in een enkele sessie tot een oplossing te brengen, zoals dat in Amerika gebeurt, al een enorme vooruitgang betekenen.
Maar het parlement gaat steeds maar door met het uitvaardigen van wetswijzigingen, nieuwe wetten, regels en clausules, en dat gebeurt om er voor te zorgen dat Justitie niet naar behoren kan functioneren door alles steeds ingewikkelder te maken.

Daar heeft men meerdere motieven voor. Allereerst omdat men zodoende- als de rechtspraak gebrekkig functioneert- allerlei andere mechanismen kan activeren die geschillen e.d op een andere manier regelen dan door het gerecht zou behoren te gebeuren.

De individuele burger wordt zo gedwongen om zijn toevlucht te zoeken bij een politicus, of bij een andere machtige persoon, bijv. een maffia-baas, of om tenslotte zijn zaak maar op te geven. Maw: als de kwaliteit van de rechtspraak afneemt, neemt automatisch de macht van politici en mafiabazen etc.. toe, dwz die van mensen die die macht NIET behoren te bezitten.
. De machtigste lui echter zullen zodoende de neiging ontwikkelen om hun geschillen en conflicten via occulte vrijmetselaars-tribunalen e.d. te regelen, waardoor de macht van die ‘rechtbanken’ omgekeerd evenredig is aan de macht en de kwaliteit van de reguliere door de staat georganiseerde rechtbanken.

Het lijkt dus de opzet te zijn om het justitieapparaat ondoelmatig te laten functioneren omdat men wil voorkomen dat de staat ooit correct zal functioneren,- want dat zou het eenvoudig te bereiken gevolg zijn van een goed functionerend rechtssysteem.

6 De wetenschap en de medische wereld.

De geschiedenis van de wetenschap is de geschiedenis van de weergaloze lulverhalen die wetenschappers altijd verkocht hebben alsof ze er absoluut zeker van waren.
Het is een geschiedenis vol vergissingen en sensationele en doorslaggevende ontdekkingen die even later weer ontkend werden, en vol moord en vervolging uit naam van de wetenschap op en van mensen waarvan men later ontdekte dat ze het toch bij het rechte eind hadden.
De wetenschap is het terrein waarop de vrijmetselarij de meeste macht heeft, en ze blinkt vooral uit in de neiging de wetenschap als een religie te beschouwen.

Het tijdperk van de Verlichting heette officieel zo vanwege het feit dat ze het tijdperk was van de geboorte van de moderne wetenschap waarin het licht van de rede het duister van de irrationaliteit zou verjagen. Maar in werkelijkheid werd dat tijdperk zo genoemd vanwege het feit dat het de definitieve triomf van de zgn. ‘Illuminati’ te zien gaf. Die Illuminati zijn er in geslaagd een domme wetenschap aan de wereld op te dringen waarachter zij hun veel bredere en diepgaandere kennis verbergen.

Ze creëerden een situatie waarvan Parcelsus zei dat “wetenschap en rationaliteit er samen een grote collectieve waanzin uitmaakten, terwijl het esoterisme werkelijk een grote maar geheime kennis is”.

Er werd niet gemaald om het feit dat de wetenschap zich telkens opnieuw tegenspreekt met nieuwe ontdekkingen of dat veel wetenschappen onderling met elkaar in tegenspraak zijn, en dat er zelfs binnen éen en de zelfde wetenschap sprake is van contradicties zoals in de natuurkunde waar we allerlei tegenstrijdigheden zien tussen de traditionele fysica en de quantum-fysica. Men was onverschillig ook voor het feit dat de medische wetenschap er niet in slaagde om de meeste menselijke kwalen te genezen en dat er steeds nieuwe ziekten ontstonden, noch voor het feit dat veel waarheden over moeder aarde onbekend bleven, en nog veel meer over de kosmos rond onze aarde. Het lijkt dus terecht om te stellen dat wanneer je van de wetenschap een religie maakt dat dat net zoiets is als wanneer een achterlijk kind pretendeert een Goeroe te zijn: zo kan het dat er massa´s mensen zijn die allerlei dingen die door de wetenschap beweerd worden als heilige waarheid verkondigen en alles wat ‘irrationeel’ is als waanzin afdoen.

Dat laatste doet me onwillekeurig denken aan het Cicap (zie vorige artikelen); op hun website kun je lezen dat hun ´doestelling is om wetenschappelijk onderzoek naar paranormale fenomenen te bevorderen´.
Dat zou dus moeten inhouden dat de wetenschap (met al haar onzekerheden) een critisch en wetenschappelijk onderzoek zou willen verrichten naar iets wat per definitie buiten haar onderzoeksterrein ligt omdat het paranormale in tegenstelling tot alles wat wetenschappelijk te bestuderen valt, per definitie irrationeel is.

Om het anders te formuleren: de wetenschap met al haar vergissingen (dwz een deel van de menselijke kennis dat niet eens in staat is om nauwkeurig het weer te voorspellen) zou dus de pretentie hebben om een ander soort weten te onderzoeken dat al duizenden jaren bestaat, en dat grotendeels onkenbaar is en zich zelf niet eens kan doorgronden.

Dat is toch niets anders dan onwetendheid tot systeem verheffen en er een religie van maken? Een onwetendheid die zich zelf het recht zou willen aanmeten om dingen te controleren en hewijzen die niet eens door die esoterische secten zelf gecontroleerd en bewezen kunnen worden, omdat esoterische kennis en het paranormale nu eenmaal per definitie geheime zaken zijn die alleen aan ingewijden worden doorgegeven.

Stel je voor dat de Paus zich sterk zou maken voor een critisch en objectief onderzoek van de boedistische of islamitische religie.
Het is niet moeilijk je voor te stellen hoe mensen als die van het Cicap zouden reageren als ze Jezus of Boeda of Mohamet zouden tegenkomen, dwz mensen die de wereld radicaal anders gemaakt hebben omdat ze wonderen verrichtten en dus in brede zin van het woord esoterici waren die paranormale verschijnselen veroorzaakten. Wat zou hun oordeel zijn geweest als ze hen aan het licht van hun ´wetenschappelijke en critische´ onderzoek hadden onderworpen?

Ook de medische wetenschap is een leugen: ze heeft niet echt de bedoeling om ziekten te genezen, maar juist om ze te produceren.
Natuurlijk is het zo dat de medische wetenschap grote vooruitgang heeft geboekt in de laatste eeuwen. Maar het is net zo waar dat heel veel belangrijke ontdekkingen die ze heeft gedaan, verborgen gehouden worden, net zoals het ook buiten kijf staat dat de officiële medische wetenschap van alles doet om de verschillende ´alternatieve´ medische disciplines-zoals acupunctuur, kinesiteherapie, Siatsu e.d.- te muilkorven en tegen te werken. Er zijn kruiden die belangrijk zijn voor het bestijden van verschillende ziekten die verboden zijn wegens het feit dat ze concurreren met reguliere medicijnen – Sint-Janskruid bijvoorbeeld, een kruid tegen depressie.

Tegelijkertijd gooit de voedsel industrie steeds meer onnatuurlijke en schadelijke producten op de markt.
Dat kan alleen tot doel hebben om de gezondheid van de bevolking schade toe te brengen zodat de mensen zich vol blijven stoppen met medicijnen.

Een volk dat bestaat uit mensen met een verzwakte gezondheid wegens een onevenwichtig diëet en het gebruik van medicijnen die allerlei bijwerkingen hebben, is allicht gemiddeld minder geneigd om te rebelleren en om voor zijn ware eigenbelang op te komen. Het wordt beter door ´het systeem´ gecontroleerd en beheerst.

De psychiatrie is de stormram van de medische wetenschap, een buitengewoon machtig instrument voor het uitoefenen van sociale cotrole. Vanaf het moment dat de psychiatrie zich het recht toe kan eigenen te beslissen over wie er normaal is en wie gek, zal iedereen die overal rode rozen ziet of die gelooft in chemtrails, of die denkt dat de meeste sensationele moorden die gepleegd worden door een zekere rode draad met elkaar verbonden zijn, als een gevaarlijke gek geclassificeerd worden. Maar de talking heads die in onze dagelijkse wereld de dienst uitmaken worden natuurlijk als volstrekt normaal gezien, ook al zijn ze zo gek als een deur,- kijk maaar naar de media.

In onze maatschappij is het zo gesteld dat normaal gedrag en denken wordt gedefiniëerd aan de hand van variabelen die volgens de officiele denkwijze, mensen als Jezus, Moeder Theresa en Boeda tot mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zou maken. En Boeda en Jezus zouden ook nog gediagnosticeerd worden als schizofrene narcisten, gezien hun ‘mystieke extravagantie’. Zelfs de Dalai Lama zou gezien worden als een gestoorde gek met ´affectieve´ problemen (want het is bekend dat het uiten van woede een teken is van een evenwichtige persoonlijkheid volgens de moderne psychologie, die karaktertrek wordt in allerlei als klassiek beschouwde leerboeken in de psychologie als hoogst moreel verheerlijkt. Daardoor zou de Dalai Lama, als iemand die nooit kwaad wordt, en altijd bereid is te luisteren naar anderen, en wegens zijn gewoonte om een zekere afstand te bewaren tegenover zijn gevoelens, gediagnosticeerd worden als een ‘persoonlijkheid met primaire en secoundaire narcistische kenmerken’, ofwel als iemand met een ‘schizo-affectieve persoonlijksstoornis’).

7 DE KUNSTEN, DE LITERATUUR EN DE MEDIA

Het laatste en meeste machtige bolwerk van ´het systeem´ wordt gevormd door de kunsten, de literatuur en de media.  Ze zijn een filter waardoor de werkelijkheid voor de burgers aan het oog ontrokken wordt. Er wordt ons een ideale wereld voorgehouden waarin weliswaar heel veel dingen niet zijn zoals ze behoren te zijn, maar waar de goede dingen in de meerderheid zijn.

In de nieuwsmedia wordt de mafia en criminaliteit iha voorgesteld als een formidabele bedreiging die constant in kracht toeneemt, maar de permanente waarschuwingen die via de media uitgestort worden over het publiek doen het voorkomen alsof er een continue strijd geleverd wordt met de mafia, terwijl het feit dat de mafia, de Camorra en de Ndranghetta voortaan álle steden in italiè, van noord tot zuid, in hun macht hebben, totaal verzwegen wordt.

De van tijd tot tijd via de media ontploffende politieke en morele schandalen etc., zijn bedoeld om de burger de indruk te geven de meeste politici in de grond eerlijke lieden zijn en dat ook al is de corruptie wijdverbreid, men altijd kan blijven rekenen op een basis van onberispelijke politici en ambtenaren. De werkelijkheid daarentegen is dat de laatste decennia alle integere politici van het toneeel verdwenen zijn en dat de paar die er over gebleven zijn onmachtige naïvelingen zijn die totaal door het ´systeem´ gecontroleerd worden.

Zoals we al vaak betoogd hebben: de belangrijkste onderwerpen en het belangrijkste nieuws worden door de media domweg genegeerd: de macht van de vrijmetselarij, het bankensysteem, chemtrails etc…
De kunsten en de literatuur verschaffen dit systeem een sterk pantser van desinformatie. Romans die vertellen over de geschiedenis waarin maar een handje vol mensen een beslissende rol in heeft gespeeld, zijn zeldzaam, en die weinige romans verzwijgen dan ook nog veel zaken.
Er is zo tot nog toe geen enkele roman uitgekomen waarin de stelling wordt geponeerd dat achter alle geruchtmakende misdrijven in dit land een enkele organisatie steekt.

De weinige auteurs die zich aan zo´n onderneming gewaagd hebben, iemand als Dan Brown bijvoorbeeld, sluiten ten slotte hun werk af met een verloochening van de basisideeën die ze als grondslag van hun werk gepresenteerd hadden, door alles wat ze beschreven hebben als een grap te kwalificeren, een schijnvertoning, die het product was van de levendige fantasie van de auteur, tewijl het in werkelijkheid zo is dat de auteur een correcte beschrijving heeft gegeven van een heel klein deel van de werkelijkheid mbt de zaken die hij in zijn boek behandelt. De romans die de hele waarheid in deze vertellen zijn zeldzaam en ze circuleren alleen in kleine kring (zie bijvoorbeeld het boek ´De eindtijd´ en ´de Meetkunde va het kwaad´ van Sigismondo Panvini).
Romans en films laten in de regel de mafia zien als zijnde een organisatie die beschikt over maar een enkele corrupte collaborerende politicus, bijv. de film La Piovra (De Octopus). Nooit wordt de werkelijkheid beschreven (als een schrijver dat zo wagen zou het gecensureerd worden) waarin er een collusie bestaat tussen de mafia en tachtig procent van alle parlementariërs, en waarin tientallen politici geregelde contacten onderhouden met de mafia.

De kunstenaars die proberen andere verhalen over de werkelijkheid te publiceren worden vermoord of door het systeem geneutraliseerd. We hebben al verteld wat het lot van Orson Welles was na zijn film ´Fourth State´(nvdv: dat is een interessant geval, want de laatste film van Orson Welles uit 1980 ging over de uitvindingen van Nikola Tesla, de wetenschapper wiens ideeën de hedendaagse misdaden die wereldwijd mbv de militaire geheime ‘mindcontrol’- en Directed Energy Weapons gepleegd worden, hebben mogelijk gemaakt), en dat van Saint Exupery nadat hij ´Le petit Prince´ had geschreven, envenals dat van Kubrick na dat hij zijn film Eyes Wide Shut had gemaakt (nvdv: dat is inderdaad ook interessant, want die film gaat over ‘ritueel sexueel misbruik’ ), en zo hebben we er nog meer beschreven.

Bron en lees verder en veel meer:

http://anarchiel.com/stortplaats/toon/de_vrijmetselaars_methode_vii_-_het_complot-systeem_waarin_we_leven1

Verder kun je kijken op

http://anarchiel.com/dossiers/De_vrijmetselaars/

Dit bericht werd geplaatst in Activisme, Corporatisme, Drugs, Follow the Money, Geld, Massamanipulatie, NWO, Symbolisme en Satanisme, Terrorisme en getagged met , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s